Privacyverklaring

— PRIVACYVERKLARING —

“Wat doet Hondbewust met jouw gegevens?”

Hondbewustverwerkt contactgegevens (naam of benaming, adres, e-mailadres, telefoonnummer, naam en geboortedatum van de hond en in sommige gevallen ook de identificatiegegevens van de hond) van haar klanten overeenkomstig deze privacyverklaring.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent dit privacy beleid, kunt u terecht bij Shea Buys via info@hondbewust.be

Verwerkingsdoeleinden

Hondbewust verzamelt en verwerkt deze gegevens van klanten voor het beheer en communicatie rond haar activiteiten (o.a. persoonlijke coaching, nieuwsbrief, registratie, workshops/lezingen, groepslessen).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) “noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst”, (f) “noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen” van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (a) (toestemming), heeft de Hondbewuste klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Hondbewust zal deze data uitsluitend gebruiken binnen het kader van haar eigen diensten.

Bewaarmethode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, verwijdering (wissing), beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

De Hondbewuste klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de Hondbewuste klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de Hondbewuste klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@hondbewust.be.

Direct marketing

De Hondbewuste klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Hondbewuste klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel –commission@privacycommission.be).